REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego NutriCenter;
5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://nutricenter.pl/e-szkolenia/sklep/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
6. Towar – e-szkolenia i e-kursy prezentowane w Sklepie Internetowym;
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy NutriCenter a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem nutricenter.pl
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Sklep internetowy NutriCenter działający pod adresem https://nutricenter.pl/e-szkolenia/sklep/ prowadzony jest Centrum Edukacji i Poradnictwa Żywieniowego NutriCenter Agnieszka Kozioł-Kozakowska z siedzibą Stary Gościniec 4, Zdzięsławice 93, 32-091 Michałowice, NIP 6782891009, REGON 121-003-298
4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
– zasady korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
– warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
– zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: przeglądarka internetowa z obsługa plików cookies
6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu nutricenter.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
– niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
– niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla NutriCenter korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową nurtricenter.pl zakładka sklep (https://nutricenter.pl/e-szkolenia/sklep/) i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z NutrCenter umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu
informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polski o treści zgodnej z Regulaminem.
8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu nutricenter.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz rachunku.

V. Dostawa

1. Klient otrzymuje Towar za pośrednictwem platformy szkoleniowej edukacja.nutricenter.pl, do której Klient otrzymuje dostęp (login i hasło) po dokonaniu płatności.
2. Klient nie otrzymuje materiałów szkoleniowych w wersji drukowanej, a jedynie certyfikat potwierdzający ukończenie e-szkolenia, e-kursu.
3.Dostawa certyfikatu realizowana jest za pośrednictwem:
– Poczty Polskiej
-Firmy kurierskiej
Nie ma możliwość osobistego odbioru zamówionego towaru w naszym sklepie. Koszty zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
4. Termin realizacji dostawy wynosi 24h dni od daty zaksięgowania płatności na koncie NutriCenter.

VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki
2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
– przelewem
– za pobraniem
– płatnością w systemie Przelewy 24

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, pod warunkiem iż produkt nie był używany co oznacza, że nie miało miejsce logowanie na platformie szkoleniowej. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia otrzymania dostępu do Towaru.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Centrum Edukacji i Poradnictwa Żywieniowego NutriCenter z siedzibą Stary Gościniec 4, Zdzięsławice 93, 32-091 Michałowice) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:
Reklamacje można składać:
– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@nutricenter.pl, reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia zawiadomienia.

– za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta pod numerem 504095602

IX. Dodatkowe informacje dt. sprzedaży Towarów w Sklepie

NutriCenter posiada wszelkie prawa do treści umieszczonych w e-szkoleniach i e-kursach.
Klient w ramach wykupionego Towaru posiada prawo:
wyświetlania, utrwalenia określonych przez NutriCenter materiałów w wersji PDF poprzez wprowadzania do pamięci komputera, wydruku
Klient nie ma prawa do:
zwielokrotniania dowolną techniką, wprowadzania do obrotu dowolną techniką i w dowolnej formie, publicznego wykonania albo publicznego odtworzenia, najmu, dzierżawy, udzielania dostępu do Towaru osobie trzeciej

X. Postanowienia końcowe

1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy NutriCenter a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.